תנאי רכישה ושימוש

הסכם הרשאות ותנאי שימוש בטקסטים הנרכשים באתר

לקוח יקר.
הסכם זה מהווה חוזה מחייב בינך לבין אתר טקסטים (להלן: “האתר”), ובו מפורטות זכויותיך, כמו גם חובותיך ברכישת טקסטים באתר ובשימוש בהם. הסכם זה תואם לדיני תורתנו הקדושה, ולהבדיל גם לערכאות. הושקעה בהסכם מחשבה מרובה על מנת לשמור על זכויות כל הצדדים באופן הטוב ביותר.

1. הרישיון

האתר מוכר למשתמש זכות שימוש אישית בטקסט הנרכש (להלן “הטקסט”), המאפשרת שימוש מסחרי בפורמט מודפס, ובעותקים דיגיטליים סגורים (PDF).

2. תנאי הרישיון

2.1. זכות השימוש הינה אישית ואינה ניתנת להעברה למשתמש אחר, בין חינם ובין בתמורת תשלום.

2.2. האתר מקנה למשתמש הרוכש זכות בטקסט, וזאת בכפוף לתשלום לפריעת מלוא מחיר הטקסט. הזכות תקפה למשך חמישים שנה מעת הרכישה. באפשרות האתר, במידה ויראה לנכון, להאריך תקופה זו כפי ראות עיניה.

2.3. זכות השימוש אינה מהווה קניין בטקסט. זכויות היוצרים הינן בבעלות העסק אלא אם כן צויין אחרת. כל זכות שלא הוקנתה במפורש על פי תנאי השימוש תישמר בידי האתר ונותני הרישיון. האתר אינו דורש זכויות על “יצירה נגזרת”, ובכל תוספת על העיקר זכויות היוצרים שמורות ליוצר.

2.4. בעת העלאת תכנים למאגר השיתופי, כולל תגובות, ספרים, קבצים, הגהות, או כל תוכן אחר – הנך מצהיר כי הינך בעל הזכויות על התוכן, או שהתוכן אינו כפוף לזכויות יוצרים. במידה ואתה בעל הזכויות, בעת שיתוף התוכן הנך מוותר על כל זכויותיך בו, ומעניקם באופן בלעדי לאתר. אם ברצונך להעלות תוכן או ספרים לאתר תחת תנאי זכויות שונים עליך לעשות זאת באמצעות שליחת הספרים בצירוף תנאיך לדואר האלקטרוני של האתר.

2.5. אין לבצע בטקסטים כל שימוש ו/או שינוי שמטרתו להפקיע ממנו את זכויות היוצרים שבו.

2.6. ברכישת טקסט מתחייב המשתמש שלא לעשות כל שימוש הנוגד את הוראות אלו בטקסט, לרבות הפצתו בפורמט פתוח, מכירה, השכרה, וכדו’.

2.7. בכל מקרה של ספק באשר לאופי השימוש בטקסט, מתחייב המשתמש לקבל אישורו של נציג החברה, מראש ובכתב באשר לאופי השימוש.

2.10. יש לנהוג בטקסטים המתקבלים מן המערכת בקדושה ע”פ כללי ההלכה, כראוי לכתבי קודש.

3. הגנות דיגיטליות

3.1. האתר רשאי לכלול בטקסטים הגנות דיגיטליות שתאכופנה את מגבלות רשיון זה. המשתמש מתחייב בזאת, כתנאי עיקרי ויסודי ברשיון זה, שלא לעקוף או לפצח או לייתר את פעולתן של הגנות כאמור ולא לנסות לבצע כל אחד מאלה.

4. עדכונים וגרסאות עתידיות

4.1. האתר רשאי להוסיף, לשנות או לגרוע מתוכן הטקסטים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל הוראות רשיון זה יחולו על שינויים וגרסאות נוספות של הטקסטים בכל דרך אותם יקבל המשתמש.

4.2. זכותו של האתר להפיק גרסאות מעודכנות ומשופרות של הטקסטים, בכל עת ובכל שלב. רשיון זה אינו מקנה למשתמש זכות לקבל שדרוגים אלו.

5. אחריות

5.1. המשתמש מצהיר כי קודם הרכישה בחן את הטקסט וכי הוא עונה לצרכיו, מוגה דיו, אינו חסר, וכולל את כל דרישותיו. העסק אינו מתחייב שהטקסטים יתאימו לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת כלשהי. לפיכך, האתר לא ישא באחריות במקרה שיתברר, כי הטקסט אינו מתאים לצרכי המשתמש או אינו עונה לדרישותיו, כולם או מקצתם.

5.2. האתר אינו אחראי לתוצאות השימוש במערכת לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות המשתמש, והמשתמש מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון.

5.3. המשתמש מסכים בזאת כי אחריות העסק לתשלום פיצויים למשתמש מכל סיבה שהיא, לא תעלה בכל מקרה על סכום התמורה ששילם המשתמש בפועל עבור הטקסט.

5.4. האתר אחראי לכך שיתאפשר למשתמש לגשת לטקסט ולהורידו למחשבו האישי למשך תקופה של שבוע ממועד הרכישה, ובתנאי שנעשה במערכת שימוש תקין על פי ההדרכות הרשמיות, ועל פי תנאי הסכם זה. חסימת הורדה בשל פעולה אסורה אינה כלולה באחריות האתר.

5.5. האתר אינו אחראי לכל תקלה שמקורה אינו באתר ובמאגרי המידע הנלווים לו, וכן אינו אחראי לתקלות חומרה ותוכנה כלשהן שלא התקבלו מהאתר.

5.6. אף שהאתר שואף להקיף חומר תורני רב, הוא אינו מתחייב כי המידע בכל נושא שהוא יהיה שלם ו/או ממצה. האתר אינה מתחייב כי המידע יהיה נקי מטעויות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או השמטות וכי יתאים לצרכיך. בכל מקרה יש לבדוק את המידע.

5.7. האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג כלפי צד שלישי שלא רכש את הטקסט ישירות מן האתר ואיננו בעל רשיון שימוש בה כדין.

6. פיצויים

6.1. במידה ויופרו תנאי הרישיון המפורטים לעיל, תהא החברה זכאית להפסיק באופן חד-צדדי את זכות המשתמש לשימוש בטקסט, וכן לתבוע מן המשתמש למחוק את הטקסט, ואף לתבוע ולקבל מהמשתמש פיצוי על כל נזק שנגרם לה בגין הפרת הסכם זה על-ידי המשתמש.

7. כללי

7.1. האתר אחראי להפעלה תקינה של הטקסט אך ורק בתוכנות Microsoft Word, במערכות ההפעלה אלו: חלונות 7 או 8 או 10.

7.2. כל התנאים הנזכרים לעיל, אף אם חסר בהם אחד או יותר ממשפטי התנאים, יחולו ויתפסו על-פי דין תורה.

7.3. הסכם זה הינו ההסכם המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות והזכויות הכלולות בחוזה זה כל תנאי ו/או מצג נוסף הן בע”פ והן בכתב או בדרך אחרת שהאתר והמשתמש התכוונו לחייב בו את עצמם בקשר להתקשרות זו.

7.4. תנאי הסכם זה יכולים להשתנות מפעם לפעם. באחריותיו הבלעדית של המשתמש להתעדכן בתנאי הרשיון המעודכנים כפי שהם מפורסמים באתר זה. המשך שימוש בתוכנה לאחר שינויים בתנאי ההסכם מהווה הסכמה מצדכם לכל השינויים.

7.5. הרשיון וההזמנה כפופים להיתר עיסקה.

8. שיפוט

8.1. בכל מקרה של דין ודברים או מחלוקת עם האתר, הנך מתחייב כי הדברים יתבררו על-פי דין תורה בבית דין בבני-ברק בראשות מיסודו של רבי נסים קרליץ זצ”ל, ובמקרה שיהיה נבצר מהם מטעם כלשהו לברר את הדברים – בבית דין רבני אחר שייקבע על-ידי האתר.